ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

Project

 • SMART CLASSROOM FOR TABLET

  1.เพื่อจัดทำ software การจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet 2.จัดทำซอฟแวร์ควบคุมการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet 3.เพื่อให้โมเดลการจัดหลักสูตรนี้เป็นมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 4. เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยในยุคเทคโนโลยี 5.เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

 • OBEC SMART CLASSROOM ACADEMIC
  DEVELOPMENT OF LEARNERS

  1.เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 2.เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่ต่ำให้มีศักยภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 3.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในเนื้อหาการเรียนได้ 4.เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ

 • PROJECT LEARNING CENTER TO HONOR
  THE GUARDIAN OF THE LAND

  1.เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนของชาติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2.เพื่อเผยแพร่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 3.เพื่อเผยแพร่โครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 5.เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในความเป็นไทยและในความเป็นคนไทย 6.เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทย

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่าง
  มีคุณภาพด้วยระบบ SMART CLASSROOM TUTOR ON DEMAND เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
  ทางด้านวิชาการในระดับสากล

Computer Room

 

 

 

.