Bangkok Software Co.,LTD.

 

บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด

 

หลักการและเหตุผล

  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันและสังคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ การผลิต และการพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทำได้ โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ให้กับการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ก็น่าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการสนอง นโยบายข้างต้นของรัฐ ทั้งในด้านของความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดบรรยากาศสำหรับการเรียนการสอน การจัดหาซอฟแวร์สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรผู้สอนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตสำหรับนักเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
  3. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน


ห้องคอมพิวเตอร์

Pages:     1 2 3 4