ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ ict-school นวัตกรรมใหม่สำหรับโรงเรียน,ห้องเรียนอัจฉริยะ,คอมพิวเตอร์,computer,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต,COMPUTER ROOM IN THE FUTURE,ict room,โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,ห้องกลุ่มสาระ,ห้องเรียนคุณภาพ,World-Class Standard School,โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์,ห้องเรียนGifted,gifted, โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,SMART CLASSROOM IN THE FUTURE,โครงการโรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนต์,THEATER,โครงการห้องสมุดแห่งอนาคต,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุด,ห้องสืบค้น,ห้องสืบค้นข้อมูล,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet,asean,asean community,อาเซียน,ห้องเรียนอาเซียน,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,อาเซียนเป็นหนึ่ง,ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การศึกษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอาเซียน,ภาษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้เทิดพระเกียรติพระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,พระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,รัชกาล,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พระบรมราชินีนาถ,พระราชกรณียกิจ,พระราชดำริ,พระราชประวัติ9 รัชกาล,โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านหุ่นยนต์,หุ่นยนต์,Robot,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet
 
 
ตารางรายชื่อลูกค้า "โครงการห้องอาเซียน/ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน"
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนขัติยะวงษา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
โรงเรียนสังขะ
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสุธีวิทยา
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียน อนุกูลนารี
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย