ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ ict-school นวัตกรรมใหม่สำหรับโรงเรียน,ห้องเรียนอัจฉริยะ,คอมพิวเตอร์,computer,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต,COMPUTER ROOM IN THE FUTURE,ict room,โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,ห้องกลุ่มสาระ,ห้องเรียนคุณภาพ,World-Class Standard School,โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์,ห้องเรียนGifted,gifted, โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,SMART CLASSROOM IN THE FUTURE,โครงการโรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนต์,THEATER,โครงการห้องสมุดแห่งอนาคต,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุด,ห้องสืบค้น,ห้องสืบค้นข้อมูล,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet,asean,asean community,อาเซียน,ห้องเรียนอาเซียน,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,อาเซียนเป็นหนึ่ง,ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การศึกษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอาเซียน,ภาษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้เทิดพระเกียรติพระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,พระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,รัชกาล,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พระบรมราชินีนาถ,พระราชกรณียกิจ,พระราชดำริ,พระราชประวัติ9 รัชกาล,โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านหุ่นยนต์,หุ่นยนต์,Robot,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet
 
 
ตารางรายชื่อลูกค้า "โครงการห้องเรียน GIFTED"
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียน เทพศิรินทร์ คลอง สิบ สาม ปทุมธานี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางกะปิ
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนศรีสุวิช
โรงเรียนปัณณวิชญ์
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนถวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
โรงเรียนนางรอง
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนนราธิวาส
โรงเรียนนราสิกขาลัย
โรงเรียนตันหยงมัส
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
โรงเรียนเมืองนครนายก
โรงเรียนสุวรรณพลับเพลาวิทยาคม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย