ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ ict-school นวัตกรรมใหม่สำหรับโรงเรียน,ห้องเรียนอัจฉริยะ,คอมพิวเตอร์,computer,ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต,COMPUTER ROOM IN THE FUTURE,ict room,โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,ห้องกลุ่มสาระ,ห้องเรียนคุณภาพ,World-Class Standard School,โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์,ห้องเรียนGifted,gifted, โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต,SMART CLASSROOM IN THE FUTURE,โครงการโรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนตร์3มิต,โรงภาพยนต์,THEATER,โครงการห้องสมุดแห่งอนาคต,ห้องสมุดมีชีวิต,ห้องสมุด,ห้องสืบค้น,ห้องสืบค้นข้อมูล,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet,asean,asean community,อาเซียน,ห้องเรียนอาเซียน,ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน,อาเซียนเป็นหนึ่ง,ประชาคมอาเซียน,ศูนย์การศึกษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอาเซียน,ภาษาอาเซียน,โครงการศูนย์การเรียนรู้เทิดพระเกียรติพระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,พระผู้พิทักษ์แผ่นดิน,รัชกาล,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พระบรมราชินีนาถ,พระราชกรณียกิจ,พระราชดำริ,พระราชประวัติ9 รัชกาล,โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านหุ่นยนต์,หุ่นยนต์,Robot,tablet,ห้องเรียนtablet,Ict for tablet
 
 
ตารางรายชื่อลูกค้า "โครงการห้องสมุด/ห้องสมุดมีชีวิต"
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนควนเนียงวิทยา
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
โรงเรียนไพศาลีพิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
บริษัท แมรี่โกลด์ ซัพพลายส์ จำกัด