ห้องเรียนอัจฉริยะ ระบบ ict-school นวัตกรรมใหม่สำหรับโรงเรียน โดย บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด-
 
การแจ้งงานทาง Internet
  Username
  Password
 
 

  |   Webmaster
  Program By:: BKK-SOFTWARE.CO.TH
 
Bangkoksoftware
ระบบภายในบริษัท
ระบบจองที่พัก(ชะอำ)
สมัครงาน
LOGIN ตรวจเช็ค VDO TUTOR
 
รายละเอียดในแต่ละโครงการ

1. โครงการจัดการเรียนการสอน
(Smart Classroom For Tablet)

2.โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้
ประชาคมอาเซียน (Asean Community
Learning Center)
3.โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้
เทิดพระเกียรติพระผู้พิทักษ์แผ่นดิน
4.โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
ที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย Tablet
5.โครงการความสามารถพิเศษ
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Gifted Room)
6.โครงการห้องกวดวิชา

7.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะมุ่งสู่
โรงเรียนมาตราฐานสากล

World Class Standard School

8.โครงการคลังความรู้มุ่งสู่อัจฉริยะ
ICT DIGITAL LIBRARY

9.ห้องโฮมเธียเตอร์ (Home Theater)
10.ห้องพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการเพื่อมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ
ระดับโลก
11.โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (Smart Classroom English Program For Tablet)
12.โครงการห้องปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร
13. โครงการห้องเรียน( iMac Graphic
Design)
14. โครงการ (Training and
International Study Center)
15.โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร
 
ติดต่อเรา
แผนที่ (บริษัทบางกอกซอฟแวร์)
แผนที่ สถานที่สัมมนา
(โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ)
 
บริการออนไลน์
แจ้งงานทาง Internet
ข้อสอบ Online
จองห้องบันทึกการสอน (CU TUTOR)
 
ดาวน์โหลด
กำหนดการสัมมนา ใบตอบรับ และแผนที่อบรม
ประจำปีการศึกษา 2557
 
  Gifted
  GiftedTablet
 
  Digital Library
โครงการ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2556
 
  รูปภาพกิจกรม
download ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
จดหมาย แจ้งเรื่อง การแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่จากไมโครซอฟท์ เข้าจับกุมซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
 
Our Customer
Customer
 
สถานที่พักตากอากาศในวันสบาย ๆ
 
Gifted Room
 
ตัวแทนจำหน่ายในเครือที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
   1. www.petchsoft.com
   2. www.ka-inter.com
   3. www.118computersoft.com
   4. www.cu-learning.com
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยม) การศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถม) การศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและการอาชีวศึกษา
       
  รายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(ประเภทสามัญ)
1.
โรงเรียนอาษาวิทยา ( สมุทรปราการ )
2.
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ( กทม .)
3.
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ( กทม .)
4.
โรงเรียนวัฒนพฤกษา ( นนทบุรี )
5.
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ( กทม .)
6.
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ( ระยอง )
7.
โรงเรียนผ่องอำไพศึกษา ( กทม .)
8.
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ( ปทุมธานี )
9.
โรงเรียนศรีจิตรา ( ปทุมธานี )
10.
โรงเรียนปฐมพรพิทยา ( สมุทรสาคร )
11.
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ( กทม .)
12.
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ( ระยอง )
13.
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ( กทม .)
14.
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ( กทม .)
15.
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ( กทม .)
16.
โรงเรียนสันติวัน ( นนทบุรี )
17.
โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ ( กทม .)
18.
โรงเรียนอนุบาลวัฒนพฤกษา ( นนทบุรี )
19.
โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา ( กทม .)
20.
โรงเรียนกาญจนจินดา ( กาญจนบุรี )
21.
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย ( ชลบุรี )
22.
โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ( กทม .)
23.
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ( กทม .)
24.
โรงเรียนนราทร ( กทม .)
25.
โรงเรียนบุรารักษ์ ( สมุทรปราการ )
26.
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ( สมุทรปราการ )
27.
โรงเรียนจินดาพงศ์ ( กทม .)
28.
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ( กทม .)
29.
โรงเรียนกอบวิทยา ( กทม .)
30.
โรงเรียนมีนบุรีศึกษา ( กทม .)
31.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ( กทม .)
32.
โรงเรียนกุลศิริศาสน์ ( ชลบุรี )
33.
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ( กทม .)
34.
โรงเรียนดุสิตวิทยา ( ราชบุรี )
35.
โรงเรียนเขมภัทร์ศึกษา ( กาญจนบุรี )
36.
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ( อ่างทอง )
37.
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา ( ลพบุรี )
38.
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ( ชลบุรี )
39.
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย ( ชลบุรี )
40.
โรงเรียนศรีสุวิช ( ชลบุรี )
41.
โรงเรียนบุญสมอนุบาล ( จันทบุรี )
42.
โรงเรียนวิทยาศึกษา ( สุพรรณบุรี )
43.
โรงเรียน ทบอ . อดิศรศึกษา ( สระบุรี )
44.
โรงเรียนเซนต์เทเรซา ( กทม .)
45.
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ ( กทม .)
46.
โรงเรียนพิมลวิทย์ ( กทม .)
47.
โรงเรียนณัฐเวศม์สัตหีบ ( ชลบุรี )
48.
โรงเรียน ทบอ . สองเหล่าสร้าง ( ลพบุรี )
49.
โรงเรียนอำนวยพิทยา ( กทม .)
50.
โรงเรียนสุวกูลพิทยา ( กทม .)
51.
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ห้องที่ 2
52.
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ห้องที่ 2
53.
โรงเรียนทนาพรวิทยา ( ชลบุรี )
54.
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ( นครปฐม )
55.
โรงเรียนเผดิมศึกษา ( กทม .)
56.
โรงเรียนพรสุดามีนบุรี ( กทม .)
57.
โรงเรียนกุศลศึกษา ( กทม .)
58.
โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ( กทม .)
59.
โรงเรียนดาราสมุทร ( ฉะเชิงเทรา )
60
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ( กทม .)
61.
โรงเรียนประดับวิทย์ ( นครสวรรค์ )
62.
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ( ปทุมธานี )
63.
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ( ปราจีนบุรี )
64.
โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ ( กทม .)
65.
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา ( กทม .)
66.
โรงเรียนยอแซฟวิทยา ( จันทบุรี )
67.
โรงเรียนจุฑาทิพย์ ( ฉะเชิงเทรา )
68.
โรงเรียนณัฐเวศม์พระประแดง (สมุทรปราการ)
69.
โรงเรียนภาษานุสรณ์ธนบุรี ( กทม .)
70.
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ( กทม .) ห้องที่ 2
71.
โรงเรียนกำจรวิทย์ ( ลพบุรี )
72.
โรงเรียนสตรีวรนาถ ( กทม .)
73.
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ( นครนายก )
74.
โรงเรียนสตรีจารุวัฒนานุกูล ( กทม .)
75.
โรงเรียนสายอนุสรณ์ ( สมุทรปราการ )
76.
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ( ชลบุรี )
77.
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ( ชลบุรี )
78.
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา ( นครปฐม )
79.
โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี ( กทม .)
80.
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ( นครปฐม ) ห้องที่ 4
81.
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ( นครปฐม ) ห้องที่ 2
82.
โรงเรียนกำจรวิทย์ ( ลพบุรี ) ห้องที่ 2
83.
โรงเรียนนักบุญเปโตร ( นครปฐม )
84.
โรงเรียนสิริเทพ ( กทม .)
85.
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ( นครปฐม ) ห้องที่ 3
86.
โรงเรียนบำรุงวิทยานครปฐม ( นครปฐม )
87.
โรงเรียนอนุบาลวัฒนานิเวศน์ ( กทม .)
88.
โรงเรียนศรีหฤทัย ( จันทบุรี )
89.
โรงเรียนสัตหีบ 1 ( เขตฐานทัพเรือสัตหีบ )
90.
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ( ชลบุรี ) ห้องที่ 2
91.
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ( นครปฐม )
92.
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ( อุทัยธานี )
93.
โรงเรียนสัตหีบ 2 ( เขตกองเรือยุทธการ )
94.
โรงเรียนบำรุงวิทยานครปฐม ห้องที่ 2
95.
โรงเรียนจงรักษ์พิทยา ( สมุทรสาคร )
96.
โรงเรียนสมถวิลหัวหิน ( ประจวบคีรีขันธ์ )
97.
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ( กทม .)
98.
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ( ชลบุรี ) ห้องที่ 3
99.
โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา ( กทม .)
100.
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ( ชลบุรี ) ห้องที่ 2
Page: 1 | 2 | 3